Kaffe

Kaffe är världens största handelsvara efter olja och 12,5 miljoner människor arbetar med kaffe. Kaffe odlas av över 12,5 miljoner kaffebönder i mer än 70 länder. Över 80% av kaffet produceras av småskaliga bönder och vi behöver därför ett mer inkluderande tillvägagångssätt som involverar alla och skapar kontinuerliga förbättringar. Många hållbarhetsutmaningar kräver systemförändringar och samarbete om vi ska kunna skapa en bättre framtid för kaffebönder. Vi investerar i kartläggning av hela vår leveranskedja, samarbetar med bönderna och ingår partnerskap för kontinuerlig förbättring.

100% av vårt råkaffe vi använder i Sverige är ansvarsfullt handlat, och vi arbetar för att nå 100% globalt år 2025. Vi stödjer småbönder genom vårt inkluderande "utvärdera, hantera, framstegs” – program.

En inkluderande strategi

Inom JDE innebär ansvarsfull handel att engagera jordbrukare och förstå deras utmaningar och aktivt ta itu med dessa frågor för att främja framsteg. Genom att uppmuntra en öppen och transparent dialog kan vi bättre förstå de problem som kaffeodlarna står inför och tillsammans övervinna hinder. Kaffe och te odlas i olika ursprung, var och en med unika jordbrukssystem. Vi är medvetna om detta, vilket är anledningen till att vårt program för ansvarsfull handel bygger på två tillvägagångssätt som återspeglar mångfald för en jordbrukare:

  1. Stödja småbrukare på deras väg mot hållbara metoder genom våra initiativ och tredjepartsverifiering;
  2. Erkänn de mest avancerade jordbrukarnas ansträngningar genom certifiering.

Ansvarsfullt kaffe i varje kopp

För att hantera identifierade risker etablerar vi fleråriga program där vi samarbetar med bönder, kooperativ, exportörer, icke-statliga organisationer, kafferosterier, lokalsamhällen och myndigheter för att förbättra standarderna inom de relevanta riskområdena som identifierats genom inspektioner. 

Slutligen når vi framsteg genom att mäta nyckelindikatorer för resultaten av våra förbättringsprojekt, vi delar med oss och lär oss av insikterna. Vi erkänner att många problem är komplexa och kommer att ta flera år att lösa, men det är vårt ansvar att engagera våra intressenter i en öppen dialog och underlätta samarbete för att hantera kritiska sociala och miljömässiga problem som är kopplade till kaffeproduktion.

Hållbart jordbruk
Regenerativt jordbruk och ansvarsfull markanvändning är avgörande för att hantera klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Klimat och natur: Vårt tillvägagångssätt bygger på åtgärder för att minska och anpassa sig till klimatförändringar. Biodiversitet, naturliga skogar och ekosystem skyddas mot omvandling eller försämring.

Jord: Jordmånens kvalitet och bevarande upprätthålls och förbättras genom kontinuerliga markprover och utbildning av bönderna.

Vatten: Vi stödjer bönderna med kostnadseffektiv avfallshanteringsteknik och hjälper dem att förstå hur de kan hantera och spara vatten.

Jämställdhet

Internationella standarder för mänskliga rättigheter upprätthålls för barn, bönder och anställda.

Jämställdhet mellan könen och ungdomar: Våra partners implementerar lokalt relevanta och kulturellt lämpliga strategier för att öka möjligheterna för kvinnor och unga människor.

Barnarbete: Vi arbetar för att komma till roten av orsakerna till barnarbete och bygga hållbara lösningar för att hantera detta

Arbetsförhållanden: Vi inkluderar utbildning om säkra arbetsförhållanden och tillgång till skyddsutrustning för användning av agrokemikalier.

Höjd levnadsstandard för bönder

Vi hjälper bönderna att göra sin produktion mer effektiv och ekonomiskt hållbar.

Hållbar affärspraxis: Med fokus på deltagande från bönderna stödjer vi dem i att anta goda jordbrukspraxis och erbjuder utbildning inom företagsdrift och ekonomi.

Ökad produktivitet: Utbildning i användningen av goda jordbrukspraxis bidrar till ökad skörd, vilket i sin tur leder till ökade inkomster och förbättrade levnadsförhållanden.

Inkomstdiversifiering: Genom att stödja bönderna i att diversifiera sin produktportfölj bidrar vi till att förbättra produktiviteten inom befintlig mark och öka deras inkomstmöjligheter.